Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
แบบสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัมะปรางเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี... (07 มิ.ย. 2562)  
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562 (07 มิ.ย. 2562)  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัมะปรางเหนือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง... (17 พ.ค. 2562)  
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562 (10 พ.ค. 2562)
โครงการรณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ วันสงกรานต์ 2562 (11 เม.ย. 2562)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า (08 ก.พ. 2562)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมส... (08 ก.พ. 2562)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสมัญ สมัยท... (08 ก.พ. 2562)
แบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร องค์การบริหา... (29 ม.ค. 2562)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เรื่อง กำห... (29 ม.ค. 2562)
ประกาศคระกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดตรัง เรื่อง กำหนดที่เล... (29 ม.ค. 2562)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันและเวลาออกเสียงลงคุแนนก่อนวันเลือกตั... (29 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือตกั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดตรัง เรื่องกำหนดสถานท... (29 ม.ค. 2562)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ (29 ม.ค. 2562)
กองการเลือกตั้งท้องถิ่น (10 ม.ค. 2562)
การกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562 (02 ม.ค. 2562)
รายงานการประชุมสาภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (17 ธ.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินส... (28 พ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลือก... (22 พ.ย. 2561)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ... (22 พ.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ติดตั้งถังดับเพลิง บริเวณ... (25 มิ.ย. 2562)  

โครงการรณรงค์ป้องกันเพื่อ... (11 เม.ย. 2562)  

โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำส... (12 มี.ค. 2562)  

โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำส... (11 มี.ค. 2562)

โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำส... (08 มี.ค. 2562)

โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำส... (07 มี.ค. 2562)

โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำส... (28 ก.พ. 2562)

โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำส... (28 ก.พ. 2562)

ประชมสภาองค์การบริหารส่วน... (15 ก.พ. 2562)

โครงการรณรงค์ป้องกันเพื่อ... (02 ม.ค. 2562)

ประชุมคณะกรรมการติดตามประ... (05 พ.ย. 2561)

ประชุมคณะกรรมการพัมนาท้อง... (05 พ.ย. 2561)

อปพร.บริการอำนวยความสะดวก... (22 ก.ย. 2561)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (18 ก.ย. 2561)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (23 ส.ค. 2561)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (14 ส.ค. 2561)

กิจกรรมวันที่ 12 สิงหาคม ... (12 ส.ค. 2561)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ... (30 พ.ค. 2561)

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท... (02 พ.ค. 2561)

โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำส... (22 เม.ย. 2561)
Responsive image
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านวังทอง (26 เม.ย. 2562)  
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกล... (26 เม.ย. 2562)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านวังทอง (23 เม.ย. 2562)  
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ท... (18 เม.ย. 2562)
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ... (06 มี.ค. 2562)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลและการก่อสร้างบ่อบาดาล จำนวน 1 แห่ง (28 ก.พ. 2562)
ประกาศราคากลางจ้างออกแบบก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน จำนวน 6 สายทาง (02 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แ... (06 พ.ย. 2561)
ประกาศแผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (12 ต.ค. 2561)
ประกาศราคากลางปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำประระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.3 (22 มิ.ย. 2561)
ประกาศราคากลางเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หม่... (21 มิ.ย. 2561)
ประกาศราคากลางรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า (13 มิ.ย. 2561)
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางลูกรัง/หินผุ สายแยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ๘๘ - ๐๐๗ (บา... (11 มิ.ย. 2561)
ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 (13 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.6 (13 มี.ค. 2561)
ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 10 (12 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.10 (12 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.10 (12 มี.ค. 2561)
ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 (09 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.3 (09 มี.ค. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive image


Responsive image