สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92220
โทรศัพท์ : 0-7526-2230 โทรสาร : 0-7526-2230 อีเมล์ :
admin@wangmaprangnuar.go.th
Powered By WNT.CO.TH