Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ITA 2566
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน
ITA 2566
ITA ปี พ.ศ. 2566
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มาตราการภายในเพือป้องกันการทุจริต
E-Service
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP) เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป (ถาม-ตอบ)
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติชม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนFacebook อบต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067835535405
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พูดคุยเรื่องทั่วไป (ถาม-ตอบ)
อยากทราบสภาพสังคม อบต.วังมะปรางเหนือ
โพสต์โดย ประชาชนในพื้นที่ เมื่อ 17 ม.ค. 2565 (13:31:00)
แสดงความคิดเห็น

376416แสดงความคิดเห็นที่ 1
ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลวังมะปรางเหนือ ตำบลวังมะปรางเหนือ มีจำนวน 10 หมู่บ้าน โดยแยกการปกครอง ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านต้นปรง ผู้นำหมู่บ้าน : นายสิทธิพร พูดเพราะ หมู่ที่ 2 บ้านบางนาว ผู้นำหมู่บ้าน : นายประทีป ทองบัว หมู่ที่ 3 บ้านช่องหาร ผู้นำหมู่บ้าน : นายค์ศิษฐ์ กลิ่นหอม หมู่ที่ 4 บ้านใต้ ผู้นำหมู่บ้าน : นายชิต สุขเสน หมู่ที่ 5 บ้านควนตะเคียน ผู้นำหมู่บ้าน : - หมู่ที่ 6 บ้านสวนป่า ผู้นำหมู่บ้าน : นายสมปอง ทองประดับ หมู่ที่ 7 บ้านวังวิเศษ ผู้นำหมู่บ้าน : นายจงรักษ์ แสงหิรัญ หมู่ที่ 8 บ้านวังทอง ผู้นำหมู่บ้าน : นายประดิษฐ์ สุขเสน หมู่ที่ 9 บ้านทอนแจ้ ผู้นำหมู่บ้าน : นายวีระ ทองขาวบัว หมู่ที่ 10 บ้านอ่าวกลาง ผู้นำหมู่บ้าน : นายชอบ จิ๋วเลี่ยน
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ เมื่อ 17 ม.ค. 2565 (13:54:49)