Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ITA
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน
ITA
ITA
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มาตราการภายในเพือป้องกันการทุจริต
E-Service
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP) เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป (ถาม-ตอบ)
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติชม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
07 มิ.ย. 2566 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
07 มิ.ย. 2566 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
07 มิ.ย. 2566 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัส
07 มิ.ย. 2566 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
07 มิ.ย. 2566 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ การพัฒนาบุคลากร
06 มิ.ย. 2566 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ 5 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
03 มี.ค. 2565 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ 2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ( หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร)
03 มี.ค. 2565 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ 4.การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร)
03 มี.ค. 2565 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ 3. การพัฒนาบุคลากร (ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ)
03 มี.ค. 2565 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ 1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร )
Responsive image