Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ITA 2566
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน
ITA 2566
ITA ปี พ.ศ. 2566
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มาตราการภายในเพือป้องกันการทุจริต
E-Service
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP) เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป (ถาม-ตอบ)
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติชม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 เม.ย. 2565 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ
01 เม.ย. 2565 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประกาศ เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
01 เม.ย. 2565 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
01 เม.ย. 2565 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประกาศ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ
01 เม.ย. 2565 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กาารบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ 2565
01 เม.ย. 2565 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประกาศ เรื่องเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ
06 พ.ค. 2564 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564
06 พ.ค. 2564 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ แต่งตั้งกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบปประมาณ 2564
06 พ.ค. 2564 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564
04 พ.ค. 2564 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน