Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ITA
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน
ITA
ITA
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มาตราการภายในเพือป้องกันการทุจริต
E-Service
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP) เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป (ถาม-ตอบ)
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติชม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
   
อบต.วังมะปรางเหนือ 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067835535405
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด อบต.
Responsive image
Responsive image
นางรัตนา ว่องวรานนท์
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายประวุธ หมื่นลึก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
Responsive image
นางสาวณัฏฐ์ฉัตร เกตุนิ่ม
นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผนปฏิบัติการ รักษาราชการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานเเผนงานเเละงบประมาณ
Responsive image
นายประวุธ หมื่นลึก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
นางอุมาพร ท้ายห้วน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Responsive image
นางสาวโสรัตน์ดา สังข์ทอง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวณัฏฐ์ฉัตร เกตุนิ่ม
นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผนปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวพิฑฒิดา นวลเมือง ตันเจริญ
นิติกรปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวกมลพรรณ รัตนิพล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวสกาวเดือน ชัยวิเศษ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
นางนริศรา จันทร์ประกอบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางสาวกิติยา เย่าฝู่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายสันติพงษ์ รอดกูล
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นางประภัสสร น้ำเพชร
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายสรายุทธิ์ แก้วช่วย
นักการ
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image